#SJBZORGT

Hier vertellen we je hoe we voor elkaar zorgen op het College.

ZORGBELEID

Een belangrijke pijler binnen ons opvoedingsproject is ernaar streven dat elke leerling zijn of haar talenten maximaal kan ontplooien. Daarom kiezen we op het College doelbewust voor een attente zorgomgeving.

Binnen onze brede basiszorg is de klassenleraar zowat de vader of moeder van zijn of haar klas en is hij of zij ook het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen als er een probleem opduikt. Hij of zij begeleidt in samenwerking met de vakleerkrachten de leerling en zorgt voor de nodig steun. De klassenleraar is ook de link tussen ouders en leerlingen en het begeleidingsteam.

Zodra het probleem ernstiger is en verhoogde zorg vraagt, zal de klassenleraar via de zorgcoördinator en de Cel Leerlingenbegeleiding overleggen met het begeleidingsteam. Het begeleidingsteam o.l.v. de zorgcoördinator zal de zorgvraag verduidelijken en op zoek gaan naar geschikte opvolging. Het wordt daarbij bijgestaan door het CLB. Afhankelijk van de zorgnoden van de leerling zal hij of zij begeleid worden door een taalcoach, leerlingbegeleider of prefect.

In een aantal situaties volstaat de verhoogde zorg niet en is het aangewezen dat het CLB de regie overneemt en in samenspraak met de Cel Leerlingenbegeleiding uitgebreide zorg biedt of op zoek gaat naar zorg op maat. Hierbij kunnen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes ondersteund worden door externe begeleiders. De school werkt hiervoor samen met Ondersteuningsnetwerk Kempen. De ondersteuners coachen en begeleiden de leerling individueel. Ouders en CLB zijn steeds nauw betrokken bij deze handelingsgerichte aanpak.

Titularissen

Wat houdt jullie taak als titularis allemaal in?

Kort samengevat zouden we zeggen: er zijn voor hen!

We zorgen zo’n beetje als een kapitein voor het goede reilen en zeilen van het schip: meedelen en opvolgen van praktische informatie, begeleiden op vaste uitstappen, coachen bij leermoeilijkheden, mee zorgen voor een goede klassfeer, invullen van het titularisuur en samen met de vakcollega’s de juiste koers uitzetten om onze matrozen op het einde van het schooljaar op de eindbestemming af te zetten. 

Jullie geven ook een vak dat niet op punten staat: het titularisuur. Wat doen jullie in dat vak?

Als je dit aan onze leerlingen vraagt, dan zeggen ze waarschijnlijk: veel babbelen. Misschien hebben ze wel gelijk, maar we snijden wel verschillende thema’s aan. Leren leren komt vaak aan bod: Hoe gebruiken we onze schoolagenda? Hoe maak ik mijn boekentas? Is ze niet te zwaar? Wat kan ik allemaal vinden op Smartschool? Hoe organiseer ik mijn schoolwerk? Hoe plan ik mijn studieavond? Hoe bereiden we proefwerken voor? Wat kan ik leren uit mijn resultaten?

Ook verschillende sociale activiteiten vinden hun plaats in het titularisuur. Hier richten we ons tot de noden van de klas. Zo werken we rond klasafspraken, vriendschap, pesten, gebruik van sociale media, zelfvertrouwen, complimenten geven en onderwerpen die vanuit de klas zelf aangebracht worden.

Soms maken we in het titularisuur ook tijd vrij voor ICT. Dan geven we samen les met een deskundige leerkracht om onze leerlingen computerwijs te maken.

Kunnen jullie enkele voorbeelden geven van activiteiten die jullie mee begeleiden met je klas?

De leerlingen doen aan klassencompetitie tijdens de middag. Dan strijden ze telkens tegen andere klassen van het eerste jaar en beoefenen ze verschillende sporten: voetbal, netbal, badminton… We zorgen er mee voor dat ze een ploegje vormen en dat ze de kalender mee opvolgen. Verder sporten we tijdens de jaarlijkse sportdag op Sporta in Tongerlo mee met ons klasje. 

De favoriete activiteit van alle titu’s is de uitstap naar de Westhoek.

Deze gaat door in november. De uitstap is heel gevarieerd. We brengen een bezoek aan een museum over de eerste wereldoorlog, aan een Brits en een Duits kerkhof, we maken een heerlijke strandwandeling en doen op het strand een groepsspel. Het is een moment waarop de leerlingen elkaar eens op een andere manier leren kennen. 

De leerlingen van FLEX nemen elke week deel aan het KOMPAS-project. Tijdens dit project verplaatsen de leerlingen zich naar de verschillende KSOM-scholen en maken ze kennis met de studierichtingen van het tweede jaar. Dit project helpt de leerlingen om een doordachte beslissing te nemen naar volgend schooljaar toe.

Zijn er ook info- en ouderavonden?

Wij organiseren wel wat ouderavonden, want we vinden het belangrijk de ouders goed te informeren en samen op pad te gaan.

Eind augustus organiseren we de onthaalavond, zodat de ouders en leerlingen al eens een kijkje kunnen komen nemen in de nieuwe klas. Dit is best spannend, zowel voor hen, maar ook voor ons. Je ontmoet voor de eerste keer de jongens en meisjes van je klas. Samen gaan we dan een kijkje nemen in het vaste klaslokaal. Daarnaast geven we al wat informatie mee die de leerlingen de eerste schooldag zeker nodig hebben.

Tijdens de tweede week van september stellen enkele vakleerkrachten aan de ouders de hoofdvakken voor op een infoavond, zodat ook zij goed weten hoe we op school met de leerstof werken. We weten immers dat de meeste ouders graag mee een oogje in het zeil houden.

Daarnaast kunnen de ouders een infoavond volgen over de werking van Smartschool, ons digitale leerplatform. 

Op het einde van elk trimester nodigen we de ouders en leerlingen uit om het trimesterrapport te bespreken op een oudercontact. Is er tussendoor nood aan een extra oudercontact, dan wordt dat tussen ouder en titularis geregeld.

Waarom is de band tussen de titularis en zijn/haar klas anders/specialer dan tussen een gewone leerkracht en de klas? 

Als titularis begeleid je de leerlingen in het leerproces, maar je neemt ook de tijd om hen op een andere manier te leren kennen. Vaak komen ze spontaan naar ons om te vertellen waar ze mee bezig zijn of wat hen bezighoudt. Wij zijn hun coach, maar ook hun vertrouwenspersoon. Dit creëert een hechtere band en is een echte meerwaarde. Tot slot is het ook heel mooi om de leerlingen te zien groeien van september tot in juni. Het is voor ons een eer om ‘titu’ te zijn van een klas.

Begeleidingsteam

Sofie Loffens

Ik ben de zorgcoördinator en dus eerste aanspreekpunt bij zorgvragen. In overleg met ouders, leerlingen, directie, leerkrachten, het CLB en interne en externe begeleiders ga ik op zoek naar de geschikte opvolging.

Petra Willems

Als leerlingenbegeleider en beleidsondersteuner kan je op mij een beroep doen bij vragen en problemen op school. Daarnaast coördineer ik samen met Jonas projecten in de eerste graad: Westhoek, Damiaanactie, KOMPAS… Samen met Jonas organiseren wij ook de studiebegeleiding en het studiekeuzeproces. Zo ondersteunen wij onze leerlingen in hun leerproces en helpen hen bij het maken van een gepaste studiekeuze.

Inge Van Roey

Ik werk op het secretariaat. Als vertrouwenspersoon inzake schoolkosten kan je altijd bij mij terecht als je vragen hebt over de schoolrekening of bij betalingsproblemen. Daarnaast leid ik ook het solidariteitsfonds dat speciaal ontwikkeld is voor ouders en leerlingen die het financieel niet gemakkelijk hebben.

Sabine Woestyn

Ik werk op het leerlingensecretariaat. Samen met mijn collega’s zorg ik ervoor dat alles op gebied van organisatie en administratie gesmeerd loopt zodat onze leerlingen vlot school kunnen lopen. Daarnaast vind je mij regelmatig terug op de speelplaats tijdens de speeltijden.

Sofie Lepoutre

Ik ben de taalcoach Nederlands.
Ik ga aan de slag met leerlingen die ondersteuning nodig hebben op het vlak van de Nederlandse taal. Dat doe ik aan de hand van wekelijkse individuele en groepssessies. Zo zetten we volop in op de taalontwikkeling. Daarnaast begeleid ik het leescoachproject waarbij leerlingen van de 3de graad gevormd worden om met hun jongere leesmaatje te werken aan het tekstbegrip.

Jonas Bijnens

Als leerlingenbegeleider en beleidsondersteuner kan je op mij een beroep doen bij vragen en problemen op school. Daarnaast coördineer ik samen met Petra projecten in de eerste graad: Westhoek, Damiaanactie, KOMPAS… Samen met Petra organiseren wij ook de studiebegeleiding en het studiekeuzeproces. Zo ondersteunen wij onze leerlingen in hun leerproces en helpen hen bij het maken van een gepaste studiekeuze.

Veronique De Corte

Ik ben de taalcoach Frans.
Wanneer nieuwe leerlingen met een achterstand in het leerprogramma Frans starten op onze school kunnen zij naar mij doorverwezen worden. Tijdens wekelijkse lessen ga ik met hen aan de slag en trachten we die achterstand weg te werken zodat de leerlingen kunnen aansluiten bij het reguliere leerprogramma.

Elke Vanhoof

Je kan mij altijd aan het onthaal vinden. Daar help ik je graag verder met al jouw vragen. Daarnaast vind je mij regelmatig terug op de speelplaats tijdens de speeltijden en zorg ik ervoor dat het door jou bestelde broodje ‘s middags klaarligt zodat je lekker kan smullen!

actief sociaal beleid

Elke leerling op SJB verdient maximale leerkansen.
Elke leerling verdient het leven op SJB volop te kunnen beleven.
Om dit mogelijk te maken voeren we als school een actief sociaal beleid.
Dit actief sociaal beleid gaven we vorm in samenwerking met de gemeente Mol (schoolcode Mol) en toetsen we ook af met Molse organisaties die expertise hebben opgebouwd i.v.m. kansarmoede (Ons Huis).

Voor de start van een schooljaar ontvangen de ouders een overzicht van de kosten. Op die manier hebben ze een zicht op de voorziene uitgaven per leerjaar. We trachten steeds de juiste keuzes te maken en zoeken gericht naar besparingen. De schoolrekeningen bieden we bovendien gespreid over het schooljaar aan.

Mevr. Inge Van Roey (014 31 18 41) is onze contactpersoon sociaal beleid. Samen met de ouders zoekt ze oplossingen met respect voor de privacy en op individuele maat.
Aarzel niet om reeds bij de inschrijving een afspraak met haar te maken. Ook op elke schoolrekening stippen we deze mogelijkheid aan.

In de dagdagelijkse werking heeft de school ook oog voor ‘onderwijs voor iedereen’.
Zo zorgen we voor elke leerling bijvoorbeeld voor:
– een gratis locker voor de laptop
– de mogelijkheid om gratis water te tanken op de school
– een scherpe prijs per kopie
– beperkte kosten voor handboeken dankzij ons boekenfonds
– materiaal voor het vak Beeld
– een solidariteitsfonds
– …